Ανάπλαση & πλαστική χειρουργική στο περιοδόντιο

Πριν                                                                                                                                                          Μετά

Η καταστροφή του οστού κατά την εξέλιξη της περιοδοντίτιδας είναι μία διαδικασία απρόβλεπτη, ανισομερής και ανισοβαρής. Η ανάπλαση των περιοδοντικών ιστών που έχουν καταστραφεί σε αρχιτεκτονική και λειτουργία αποτελεί τον ιδανικό στόχο της περιοδοντικής θεραπείας και πρόκληση για κάθε περιοδοντολόγο.

Στην Περιοδοντολογία έχουν κατά καιρούς εφαρμοσθεί διάφορες τεχνικές ανάπλασης των περιοδοντικών ιστών, όπως τα οστικά μοσχεύματα, η καθοδηγούμενη ιστική ανάπλαση και οι βιολογικοί μεσολαβητικοί παράγοντες.

Τα οστικά μοσχεύματα εφαρμόζονται στις περιοδοντικές οστικές βλάβες με σκοπό να βοηθήσουν τη δημιουργία νέου οστού στην προσπάθεια ανάπλασης των περιοδοντικών ιστών. Τα οστικά μοσχεύματα, διακρίνονται ανάλογα με την προέλευσή τους σε αυτογενή, αλλογενή, ετερογενή και αλλοπλαστικά υλικά, τα οποία καταχρηστικά αναφέρονται ως οστικά μοσχεύματα αφού έχουν ανάλογη χρήση. Μεταξύ όλων των τύπων οστικών μοσχευμάτων υπερέχουν τα αυτογενή οστικά μοσχεύματα, που προέρχονται από τον ίδιο δότη και είναι τα μόνα που διαθέτουν οστεογενετικές ιδιότητες.

Η τεχνική της καθοδηγούμενης ιστικής ανάπλασης περιλαμβάνει τη χρήση ειδικά εκλεκτικών μεμβρανών, που παρέχουν τη δυνατότητα διείσδυσης μόνο στα εξειδικευμένα κύτταρα του οστίτη ιστού με σκοπό τη δημιουργία νέου οστού και εξάλειψη των περιοδοντικών οστικών βλαβών που δημιούργησε η περιοδοντική νόσος.

Σήμερα, με την αλματώδη ανάπτυξη της ιατρικής βιοτεχνολογίας, γίνεται μία συνεχής προσπάθεια δημιουργίας στο εργαστήριο και μεταφοράς τους στην καθημερινή κλινική πράξη, βιοενεργών ουσιών, των οποίων η εφαρμογή αποσκοπεί στη βελτίωση της επιτυχίας των αναπλαστικών τεχνικών.

Πρόκειται για τους βιολογικούς μεσολαβητικούς παράγοντες, οι οποίοι είναι πρωτεϊνες υψηλού μοριακού βάρους που βρίσκονται σε διάφορα κύτταρα και διαθέτουν ρυθμιστικό ρόλο στις κυτταρικές λειτουργίες. Μεταξύ των αυξητικών παραγόντων που εφαρμόζονται στην κλινική Περιοδοντολογία, πιο δημοφιλείς είναι οι αμελογενίνες που κυκλοφορούν με το εμπορικό σκεύασμα Emdogain και το πλάσμα υψηλής περιεκτικότητας σε αιμοπετάλια (PRP), που προέρχεται από λήψη, φυγοκέντριση, διαχωρισμό και συμπύκνωση μικρής ποσότητας αίματος που λαμβάνεται από τον ασθενή πριν την πραγματοποίηση της επέμβασης και θεωρείται απολύτως ακίνδυνη και ασφαλής διαδικασία.

Στο ιατρείο εφαρμόζονται όλες οι παραπάνω τεχνικές με ιδιαίτερα υψηλή προβλεψιμότητα, ανάλογα με την κλινική περίπτωση με ποσοστό επιτυχίας άνω του 90% ανεξαρτήτως της ηλικίας του ασθενούς μιας και το φατνιακό οστό που φιλοξενεί τα δόντια είναι ένα οστό που μπορεί να αναπλαστεί μέχρι τα βαθιά γεράματα.